Vad innebär ”mängdrabatten” vid brott?

Vad innebär ”mängdrabatten” vid brott?

Till skillnad från andra länder så kan man i Sverige inte dömas till flera hundra års långa fängelsestraff. Det beror på att Sverige tillämpar asperationsprincipen när påföljden för brott ska bestämmas.

Principen innebär att den som döms för flera brott samtidigt ska få ett gemensamt straff, där det allvarligaste brottet ofta döms till sitt fulla straffvärde medan straffvärdet för övriga brott minskar i en fallande skala. I jämförelse kan USA nämnas, där ​​istället kumulationsprincipen används. Straffvärdet för de begångna brotten adderas då samman, vilket innebär att fängelsestraff på flera 100 år kan dömas ut.

Asperationsprincipen

I Sverige kan tillämpningen av asperationsprincipen kallas för “mängdrabatt”. Regler i brottsbalken förhindrar nämligen att straff för varje brott adderas samman, vilket kan ge intrycket av att den dömde får rabatt på straffet om fler brott begås. I praktiken bestäms påföljden genom att konstruera ett gemensam straffskala för de begångna brotten där straffskalan avgör vilket som kan bli minimistraffet och vilket som kan bli maxstraffet.

Låt oss ta ett exempel

Person A blir dömd för att vid tre tillfällen ha överlåtit narkotika. Eftersom det sker vid olika tillfällen ses överlåtelsen av narkotikan som flera olika brott. När den gemensamma straffskalan konstrueras får minimumstraffet inte sättas lägre än det lägsta straffet för det svåraste brottet.

Enligt narkotikastrafflagen döms den som överlåter narkotika till lägst 14 dagar och högst 2 års fängelse. Eftersom A blir dömd för samma brott tre gånger med samma straffskala blir minimistraffet 14 dagars fängelse. Hade A blivit dömd för brott med olika straffskalor hade det svåraste straffets minimistraff blivit det gemensamma straffskalans straffminimum.

Enligt brottsbalken får inte den gemensamma straffskalan ha ett högre straff än maximistraffet för den sammanlagda brottslighet, eller vara högre än 18 år. Straffet får enligt denna begränsningsregel inte heller överskrida det svåraste straffet med mer än ett år, om det svåraste straffet är kortare än fängelse i fyra år.

Lagen anger olika begränsningar beroende på vilket det svåraste straffet är. I As fall skulle maxstraffet bli 6 år (2 år x 3), men med beaktande av begränsningsregeln kan det inte bli högre än 3 år (2 år +1 år). Den gemensamma straffskalan för de tre narkotikabrotten blir alltså 14 dagar upp till 3 års fängelse. Straffvärdet bestämmer sedan var på den gemensamma straffskalan straffet hamnar för de begångna brotten.

Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningarna inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft.

Brottmålsadvokat

Kontakta oss

Advokat Marcus Gillström arbetar huvudsakligen med civilrätt och brottmål och har flerårig erfarenhet av att företräda såväl privatpersoner som bolag och föreningar.
Fyll i nedan kontaktformulär för att komma i kontakt med Gillström Advokatbyrå så att vi kan boka ett första möte.

Våra tjänster