Hur upprättas en fullmakt?

Hur upprättas en fullmakt?

En fullmakt ger en person rätt att agera för någon annans räkning, exempelvis att ingå avtal om köp av en bil.

Det finns inga regler för hur en fullmakt ska se ut (undantaget vad som framkommer nedan). Det är ändå viktigt att den som agerar i en annan persons namn, kallad fullmäktige, vet vilka handlingar den får företa eftersom rättshandlingen blir gällande mot tredje man så länge den fullmäktige inte går utanför de gränser som anges i fullmakten.

I vissa fall kan dock rättshandlingen bli gällande mot fullmaktsgivaren om den fullmäktige agerar utom fullmaktens gränser. En sådan situation uppstår om fullmäktige bryter mot anvisningar från huvudmannen men tredje man inte förstår att den fullmäktige agerar utanför sin befogenhet. Det är därför viktigt att fullmakten tydligt anger vad uppdraget avser. Fullmakten kan också vara utformad som ett meddelande till tredje med förklaring om hur den fullmäktige får agera.

För vissa typer av rättshandlingar kan tredje man uppställa formkrav för att försäkra sig om att fullmakten är giltig. Ett exempel är om någon ska utföra bankäranden i någon annans namn. Då behöver banken veta att fullmäktige verkligen agerar på uppdrag av fullmaktsgivaren. Fullmakt för att sluta avtal om köp, byte eller gåva av fast egendom måste enligt lag alltid vara skriftlig.

Brottmålsadvokat

Kontakta oss

Advokat Marcus Gillström arbetar huvudsakligen med civilrätt och brottmål och har flerårig erfarenhet av att företräda såväl privatpersoner som bolag och föreningar.
Fyll i nedan kontaktformulär för att komma i kontakt med Gillström Advokatbyrå så att vi kan boka ett första möte.

Våra tjänster