Civilrätt & avtalsrätt

Gillström Advokatbyrå

Civilrätt omfattar privatpersoner och företag som av olika anledningar hamnar i tvist. Har du ett krav på någon som inte betalar? Eller har du fått en faktura som är felaktig? Ofta uppstår en tvist genom att en faktura bestrids.

Civilrätt & avtalsrätt

Gillström Advokatbyrå

Har du ett krav på någon som inte betalar? Eller har du fått en faktura som är felaktig?

Civilrätt för privatpersoner och företag

Civilrätt kan handla om en fastighetsaffär som gått fel, en badrumsrenovering som inte utförts på ett fackmässigt sätt eller ett företag som levererat produkter till en köpare som vägrar betala. Det finns många situationer där tvister kan uppstå.

En tvist handläggs (om parterna inte kommit överens om annat) av allmän domstol – tingsrätten. Målet inleds med att käranden (den som vill ha betalt) lämnar in en stämningsansökan mot svaranden (den som inte vill betala). Stämningsansökan innehåller yrkanden, dvs. vilket belopp som krävs med eventuell ränta och som regel även ersättning för rättegångskostnader. Utöver yrkanden ska stämningsansökan innehålla grunderna för yrkandena och sakomständigheter (en beskrivning av tvisten) samt vilken preliminär bevisning som åberopas.

Kontakta oss & boka möte

Kontakta oss så att vi kan boka ett första möte.

Vi eftersträvar långsiktiga samarbeten med lyckade resultat.

När stämningsansökan kommit in till tingsrätten och tingsrätten har kontrollerat så att alla handlingar finns med och att stämningsansökan uppfyller vissa krav utfärdas stämning mot svaranden. Svaranden får då viss tid på sig att bemöta vad som anges i stämningsansökan och avge sin inställning. Detta sker genom att svaranden inger svaromål.

Käranden lämnar därefter som regel ett yttrande (bemötande) av vad som anges i svaromålet.

Hittills handläggs alltså målet skriftligt. Beroende på målets omfattning bokar sedan tingsrätten in en muntlig förberedelse. Vid den muntliga förberedelsen träffas käranden och svaranden med sina respektive ombud i tingsrätten. Syftet med den muntliga förberedelsen är att klargöra eventuella frågor mellan parterna och för att undersöka möjligheten till en förlikning – det vill säga att parterna träffar en överenskommelse och att målet avslutas.

Om parterna inte träffar någon förlikning planeras datum in för huvudförhandling (det som brukar kallas för rättegång). Innan huvudförhandlingen ska både käranden och svaranden inkomma med slutlig bevisuppgift vilket är en redogörelse för all den bevisning som var part vill lägga fram.

Advokatbyrån bistår regelbundet sina klienter i civilrättsliga mål gällande;

  • Entreprenader
  • Fel i fastighet
  • Köprätt och Skadestånd

Avtalsrätt

Det kan vara en god och lönsam ide att ta hjälp av expertis när det kommer till upprättande av avtal. Ett skickligt utformat avtal minimerar risken för framtida tvister kring hur en viss bestämmelse ska tolkas. Avtal kan ingås både muntligt och skriftligt och uppstår genom att den ena parten lämnar ett erbjudande (anbud) som sedan motparten accepterar (accept). Att acceptera erbjudandet behöver inte alltid ske muntligt eller skriftligt utan kan också ske genom ett visst uppträdande (handlande).

Många avtal ingås dagligen utan större reflektion. En buss- eller spårvagnsresa innebär i grunden ett anbud i form av ett erbjudande om transporttjänst som accepteras genom ombordstigande. Ett avtal har såldes uppstått mellan resenären och transportören.

Långt ifrån alla avtal är så enkla som i exemplet ovan. Det finns vissa avtal och handlingar som för sin giltighet kräver viss form. Exempelvis så måste köpeavtal vid överlåtelse av fastigheter och bostadsrätt upprättas skriftligen. Även ett testamente måste upprättas skriftligen.

Även om det saknas formkrav kan det vara en god idé att upprätta ett skriftligt avtal. Parterna har då dokumenterat vad de överenskommit vilket minskar risken för framtida tvist.

Vi upprättar regelbundet följande avtal/handlingar för våra klienter;

  • Anställningsavtal
  • Hyresavtal
  • Låneavtal (skuldebrev)
  • Köpeavtal för fast egendom (exempelvis hus) och lös egendom (saker som bilar och båtar m.m.)
  • Aktieägaravtal
  • Testamenten
  • Övriga samarbetsavtal.

Kontakta oss för ytterligare information.

Våra tjänster