Vad riskerar man för straff för vapenbrott och vad gör ett vapenbrott grovt?

Vad riskerar man för straff för vapenbrott och vad gör ett vapenbrott grovt?

För att inneha eller äga ett vapen krävs tillstånd. Om detta saknas kan man göra sig skyldig till vapenbrott.

Till skillnad från många andra brott krävs inget uppsåt till att faktiskt begå vapenbrott. Innehar du ett vapen utan tillstånd spelar det ingen roll att du inte hade för avsikt att använda vapnet eller att du inte visst att tillstånd behövdes. Om du däremot ovetandes innehar ett vapen till följd av att någon exempelvis gömt ett vapen i din bil utgör det inte ett brott.

Om vapenlagen och grovt vapenbrott

Enligt vapenlagen döms den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det eller överlåter eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha vapnet för vapenbrott till fängelse i högst tre år.

Om brottet är ringa döms istället till fängelse i högst sex månader. Gränsdragningen mellan brott av normalgraden och ringa brott framkommer av tidigare domar. I ett fall dömdes innehavet som ringa när ett vapen satt uppsatt på väggen som prydnadsändamål. I ett annat fall ansågs ett obrukbart hagelgevär som var svårt att reparera som ett ringa vapenbrott.

Skulle brottet istället vara grovt, döms för brottet grovt vapenbrott. I lagen finns ett antal uppräknade omständigheter som särskilt ska beaktas när ett brott ska bedömas som grovt. En av dessa är om vapnet har innehafts på allmän plats eller på en annan plats där människor brukar samlas eller har samlats. Det kan röra sig om innehav av vapen på ett torg, en buss, eller ett skolområde men även i en skogsdunge som tillfälligt används som en festplats.

En annan omständighet som kan beaktas är om vapnet påträffats i anslutning till narkotika. Även vapnets beskaffenhet kan påverka brottets svårighetsgrad. Exempel på vapen som bör betraktas som särskilt farliga är automatgevär, kulspruta och pansarskott. Vidare kan antalet innehav påverka bedömningen, lika så om vapnet kan befaras användas för att hota någon eller utöva annat slag av påtryckningar som utgör brott.

Straff för grovt vapenbrott

Påföljden för grovt vapenbrott är fängelse i lägst två och högst fem år. Om brottet bedöms som synnerligen grovs blir påföljden fängelse i lägst fyra år och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett ett stort antal vapen eller flera vapen av särskilt farlig beskaffenhet

Brottmålsadvokat

Kontakta oss

Advokat Marcus Gillström arbetar huvudsakligen med civilrätt och brottmål och har flerårig erfarenhet av att företräda såväl privatpersoner som bolag och föreningar.
Fyll i nedan kontaktformulär för att komma i kontakt med Gillström Advokatbyrå så att vi kan boka ett första möte.

Våra tjänster