Försvarsadvokat & offentlig försvarare

Gillström Advokatbyrå

Som försvarsadvokat åtar vi oss uppdrag som offentlig- och privat försvarare i brottmål.

Försvarsadvokat & offentlig försvarare

Gillström Advokatbyrå

Som försvarsadvokat åtar vi oss uppdrag som offentlig- och privat försvarare samt målsägandebiträde i brottmål.

Behöver du försvarsadvokat?

Är du misstänkt för ett brott? Om du är misstänkt för ett allvarligt brott behöver du veta om dina rättigheter. En av de viktigaste rättigheterna du har är att representeras av en försvarare. Du har rätt till en försvarsadvokat som företräder dig under förundersökningen samt vid kommande rättegång. Du har alltid ett val när det gäller försvarare och offentlig försvarare (som bekostas av staten). Du kan alltid välja försvarare och om misstanken är sådan att du inte får en förordnad har du alltid rätt att anlita en privat försvarare med skillnaden att du själv då får betala kostnaderna för försvararen.

Att välja rätt försvarare för din situation är en viktig del av ditt försvar. Din försvarsadvokat kommer att arbeta för att säkerställa att dina rättigheter respekteras och försvara dina intressen på bästa sätt. Det är av yttersta vikt att samarbetet mellan dig och din försvarare fungerar och att du känner förtroende för din försvarare, du behöver delge viktig information som är relevant för ditt försvar. För att en privat- eller offentlig försvarare ska kunna göra sitt bästa för att försvara dig är det av yttersta vikt att du delar med dig av relevant information gällande ditt brott.

Kontakta oss & boka möte

Kontakta oss så att vi kan boka ett första möte.

Vi eftersträvar långsiktiga samarbeten med lyckade resultat.

En försvarsadvokats uppgift

En försvarsadvokat har som uppgift att tillvarata dina intressen och vara ditt skydd och din röst i rättssalen. Det innebär en skyldighet för försvararen att undersöka alla omständigheter så effektivt som möjligt, granska detaljer noga för att hitta bevis som stödjer din historia. Under förundersökning och vid huvudförhandling är det försvarens uppgift att säkerställa att du behandlas på ett korrekt sätt och att informera dig om dina rättigheter.

En försvarsadvokat arbetar helt oberoende i förhållande till polis, åklagare och domstol. Oberoendet är en grundförutsättning för att dina rättigheter ska kunna tillvaratas fullt ut utan inskränkning eller påverkan av andra intressen. En försvarare agerar utifrån ditt bästa intresse utan påtryckning från andra parter, som arbetar för att du ska få en rättvis behandling och rättegång.

Den primära uppgiften är att, inom gällande regler, företräda dig och följa lagen och att vara din starka representant i en rättslig process, för att säkerställa rättvis behandling och försvara dina rättigheter på alla tänkbara sätt.

För att tillvarata dina intressen på bästa sätt krävs en nära kontakt med dig som klient. Det inkluderar bland annat att närvara vid förhör så att dina rättigheter respekteras men även för att ge råd och stöd under en svår process. Om du sitter frihetsberövad besöker vi dig och förbereder eventuella kommande förhör och självklart närvarar vid alla förhandlingar som är en del av vårt arbete.

Misstänks du för brott lönar det sig att så tidigt som möjligt begära en försvarare. Gärna innan det första polisförhöret. Om du involverar en försvarsadvokat tidigt kan du  minimera risken för ogenomtänkta svar eller handlingar som kan påverka din situation på ett negativt sätt.

försvarsadvokat

Rätt till offentlig försvarare

Även i brottmål finns det möjlighet att få kostnaderna för en advokat ersatta. Den som är misstänkt för ett brott har rätt till en offentlig försvarare om det finns behov med hänsyn till utredningen av brottet. Försvararen är som huvudregel advokat, vilken ska biträda den misstänkte under förundersökningen och huvudförhandlingen. Det är rätten som utser en offentligt försvarare, men den misstänkte har alltid rätt att själv välja en privat försvarare.

Kostnaderna för försvararen betalas alltid av staten om den misstänkte frikänns. Det gäller oavsett om rätten eller den misstänkte valt ut försvararen. Enda förutsättningen för att staten ska betala kostnaden är att kostnaderna varit skäligen motiverade för att den tilltalade ska kunna tillvarata sin rätt. Om den åtalade har anlitat en privat försvarare begränsas därför ersättningen normalt till den ersättning som skulle utgå för en offentlig försvarare.

Om rätten istället finner den misstänkte skyldig för brott kan denne bli skyldig att betala kostnaderna för den offentliga försvararen. Hur stor del den åtalade blir återbetalningsskyldig beror på dennes inkomst. Finns det skäl med hänsyn till den åtalades personliga eller ekonomiska förhållande kan rätten besluta om att kostnaderna ska stanna på staten.

För den som blivit utsatt för ett brott kan ett målsägandebiträde förordnas efter att polisen inlett en förundersökning. Ett målsägandebiträde ska tillvarata målsägandens intresse och ge stöd under rättsprocessen exempelvis genom att vara med vid polisförhör och under huvudförhandlingen i domstol.

Våra tjänster