Advokat i Göteborg och Borås

Gillström Advokatbyrå

Gillström Advokatbyrå arbetar huvudsakligen med civilrätt och brottmål, och har stor erfarenhet av att företräda privatpersoner, bolag och föreningar. Byrån drivs av Advokat Marcus Gillström och har kontor i Göteborg & Borås, men företräder klienter över hela landet.

Advokat i Göteborg och Borås

Gillström Advokatbyrå

Gillström Advokatbyrå arbetar huvudsakligen med civilrätt och brottmål, och har stor erfarenhet av att företräda privatpersoner, bolag och föreningar. Byrån drivs av Advokat Marcus Gillström och kontor i Göteborg och Borås, men företräder klienter över hela landet.

Behöver du advokat?

Som advokat i brottmål gör vi vårt yttersta för att tillvarata dina intressen. Det innebär att vi undersöker alla omständigheter för hitta det som talar till din fördel. Vi har en nära och kontinuerlig kontakt med dig som klient under hela processen, och närvarar på förhör och förhandlingar. Misstänks du för ett brott lönar det sig att kontakta oss så snabbt som som möjligt.

Utöver brottmål bistår vi även vi även vid civilrättsliga tvister och rådgivning inom avtalsrätt.

Rätten att välja advokat

Du har alltid rätt att önska en viss advokat som försvarare i brottmål och som ska företräda dig. I vårt uppdrag ingår att tillvarata och skydda dina intressen.

Kontakta oss & boka möte

Kontakta oss så att vi kan boka ett första möte.

Vi eftersträvar långsiktiga samarbeten med lyckade resultat.

Våra tjänster

God advokatsed

Advokatens arbete är en viktig del för att enskilda ska kunna tillvarata sina fri-och rättigheter och har därför en särskild ställning och ett särskilt ansvar i ett fungerande rättssamhälle. En klient ska kunna lita på den juridiska rådgivningen som de ges av en advokat. I sin verksamhet måste därför god advokatsed följas. Advokatsamfundet tar fram vägledande regler för god advokatsed.

Advokatens fyra kärnvärden är;

  • oberoende
  • lojalitet
  • konfidentialitet och
  • frånvaro av intressekonflikter

Syftet med kärnvärdena är att trygga klientens intresse. Advokaten får aldrig agera på ett sätt som gynnar sig själv eller motparten utan måste alltid sätta klientens intresse främst. En advokat har även tystnadsplikt avseende det som anförtrotts advokaten inom ramen för advokatverksamheten. Den främsta plikten är nämligen att alltid visa trohet och lojalitet mot klienten. Vidare ska en advokat även uppträda sakligt och korrekt för att förtroendet för advokatkåren upprätthålls.

Advokatyrket

Advokattiteln är en skyddad titel. Det innebär att vissa krav måste uppfyllas för att få använda titeln. Endast den som är ledamot i Sveriges advokatsamfund får kalla sig för advokat. Däremot finns inga hinder mot att använda titeln jurist eller juridisk rådgivare. De flesta som kallar sig för jurister har ändå genomfört en juristutbildning och avlagt juristexamen. För att bli advokat krävs förutom en juristexamen minst tre års kvalificerat juridiskt arbete. Det krävs även att genomgå en advokatexamen och dessutom anses som lämplig för arbetet för att bli invald som ledamot i Sveriges advokatsamfund.

Advokatsamfundets disciplinnämnd utövar tillsyn över advokater i Sverige. Om en advokat bryter mot god advokatsed kan disciplinnämnden utdela en erinran, varning eller i de allvarligaste fallen uteslutas ur samfundet. Advokaten blir då av med sin advokattitel. Det ställs med andra ord höga krav! Den löpande tillsynen kan ses som en kvalitetsstämpel för advokattiteln för att skydda klienternas intresse.

Ekonomiskt stöd i tvistemål

I många fall finns det möjlighet att få ekonomisk hjälp för att täcka kostnaderna för att anlita en advokat i tvistemål. I flera hem- och fordonsförsäkringar ingår nämligen rättsskydd. Genom rättsskyddet kan hela eller delar av advokatkostnaden betalas. Vanligtvis täcker rättsskyddet del av kostnaderna upp till det kostnadstak som gäller för försäkringen. Villkoren för rättsskyddet kan variera mellan försäkringsbolag. En advokat ska därför upplysa sin klient om vilka möjligheter de har att använda sitt rättsskydd.

Utöver rättsskydd finns en statlig finansiering som kallas för rättshjälp. Det fungerar liknande rättsskydd men blir aktuellt om det saknas försäkring och om den sökande har en årsinkomst under ett visst tak. Vad som avgör om rättshjälp beviljas är främst vad frågan rör, då rättshjälpslagen begränsar vilka juridiska problem som kan leda till rättshjälp. Advokaten kan hjälpa sin klient med att ansöka om rättshjälp till rättshjälpsmyndigheten eller till domstol om mål i domstol pågår.

Ekonomiskt stöd i brottmål

Även i brottmål finns det möjlighet att få advokatkostnaderna ersatta. Den som är misstänkt för ett brott har rätt till en offentlig försvarare om det finns behov med hänsyn till utredningen av brottet. Försvararen är som huvudregel advokat, vilken ska biträda den misstänkte under förundersökningen och huvudförhandlingen. Det är rätten som utser en offentligt försvarare, men den misstänkte har alltid rätt att själv välja en privat försvararen.

Kostnaderna för försvararen betalas alltid av staten om den misstänkte frikänns. Det gäller oavsett om rätten eller den misstänkte valt ut försvararen. Enda förutsättningen för att staten ska betala kostnaden är att kostnaderna varit skäligen motiverade för att den tilltalade ska kunna tillvarata sin rätt. Om den åtalade har anlitat en privat försvarare begränsas därför ersättningen normalt till den ersättning som skulle utgå för en offentlig försvarare.

Om rätten istället finner den misstänkte skyldig för brott kan denne bli skyldig att betala kostnaderna för den offentliga försvararen. Hur stor del den åtalade blir återbetalningsskyldig beror på dennes inkomst. Finns det skäl med hänsyn till den åtalades personliga eller ekonomiska förhållande kan rätten besluta om att kostnaderna ska stanna på staten.

För den som blivit utsatt för ett brott kan en målsägandebiträde förordnas efter att polisen inlett en förundersökning. Ett målsägandebiträde ska tillvarata målsägandens intresse och ge stöd under rättsprocessen exempelvis genom att vara med vid polisförhör och under huvudförhandlingen i domstol. Det är rätten som beslutar om ett målsägandebiträde ska förordnas, och staten står då för de kostnader som uppkommer. Den som blivit utsatt för brott behöver aldrig betala för att få juridisk hjälp under rättegången.