Behandling av personuppgifter

Gillström Advokatbyrå AB (nedan ”Advokatbyrån”) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter.

Personuppgifter som kan komma att behandlas är identitetsuppgifter, personnummer och kontaktuppgifter. Ändamålet med behandlingen är för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part, fullgörandet av någon rättslig förpliktelse och utförande av klientuppdrag. Därutöver behandlas personuppgifter enligt de krav som åvilar Advokatbyrån enligt Vägledande Regler för God Advokatsed, exempelvis vid kontroll av eventuell intressekonflikt.

Personuppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och kan sparas upp till 10 år.

Advokatbyrån lämnar inte ut personuppgifter till tredje part i annat fall än i) det överenskommits mellan Advokatbyrån och den registrerade ii) om det är nödvändigt för tillvaratagandet av klientintresset iii) om det följer av lag eller för att efterkomma myndighetsbeslut.

Den registrerade har rätt att kostnadsfritt få information om hur och varför den registrerades personuppgifter behandlas samt att kräva rättelse av felaktiga personuppgifter.

Den registrerade har möjlighet att vända sig till Datainspektionen med eventuella klagomål avseende Advokatbyråns behandling av personuppgifter.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:

Gillström Advokatbyrå AB

Box 5243

SE 402 24 Göteborg